Оптимизация на архитектура

Под понятието оптимизация на архитектура се разбира детайлното обмисляне и прецизиране на архитектурното разпределение, изхождайки от функцията. Откриване на  възможности за промени и подобрения, с цел увеличаване на жилищното пространството и  внедряване на обзавеждането в архитектурната геометрия.

Защо се налага? 

При проектирането на архитектурните  проекти  архитектите са съсредоточени  в по-общите показатели на сградата – рзп, отстояния от други терени, отстъпи, процентно разпределение на площи и т.н. Естествено се обръща и голямо внимание на функционалността на помещенията, но не и в дребните детайли, тъй като архитектът има за задача да изработи цялостна концепция за сградата  и жилищните площи. Няма как да предполага  какви биха били индивидуалните изисквания и нужди на бъдещите ползватели. Именно това налага преди оборудване или обзавеждане  на  помещения  да се извърши един по-детайлен преглед  на архитектурната геометрия с цел нейната оптимизация. Този процес се извършва от  дизайнер или архитект, който е запознат  с цялостния процес на проектиране, ремонтни дейности и обзавеждане, тъй като тези процеси  са взаимосвързани и е невъзможно да бъдат разглеждани поотделно. Освен оптимизирането на  геометричните параметри на архитектурата, съобразно  функционалността и обзавеждането, е необходимо  да се прецизират и останалите проекти като : оптимизация на ВиК проекти , оптимизация на Ел. проекти , вентилация и отопление. Много важно е правилното им полагане преди довършителните работи.

В повечето случаи  оптимизацията на архитектура е особено ефективна при жилища с малки площи,  което ги прави  доста по-просторни и функционални . В последните години до преработка на архитектура се прибягва все по-често за преустройство на непродаваеми за момента жилища или преобразуването им в по-малки в отговор на промененото търсене на пазара. Студио за архитектура и дизайн Графикс е тясно специализиран в този вид дейност.

Реконструкция и реконструиране на архитектура на жилища и имоти.