Проектиране овк

Графикс Варна и Бургас изготвя цялостно проектиране на отопление, вентилация и климатизация. Разполагаме с проектанти с пълна правоспособност. Нашите ОВК проекти покриват всички изисквания и разпоредби, като целта ни е да следим най-новите технологии на пазара, за създаване на ефективни и икономични ОВК инсталации.

Проектирането започва с информация за това къде се намира населеното място, след което се определят параметрите на помещението – температура, влажност, скорост на въздуха и др. Следват изчисления на летен и зимен топлинен товар и се конкретизира типа инсталация.        

За постигане на оптимална енергийна ефективност на сгради от съществено значение е изборът на ОВК инсталации, тяхното зониране и разположение. На практика изборът на климатик например, се свързва предимно с квадратурата на помещението, като не се вземат предвид географското разположение на мястото, където ще се прилага, както и ориентацията на сградата спрямо слънцето. Ролята на инженер-проектанта е да вземе правилното решение за климатизация на помещенията в дадена сграда. GraFiks ви гарантира правилният избор.

Въз основа на Вашите изисквания можем да разработим проект за: отоплителна инсталация, вентилационна инсталация , климатична инсталация , газова инсталация , част Енергийна ефективност, инсталация със слънчеви колектори, комбинация от някои или от всички по-горе изброени.

Част Енергийна ефективност е задължителна за всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията и задължително се прави оценка на съответствието от фирма за строителен надзор или лицензирана по Закона за енергийна ефективност фирма.